• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dobroczynne "Razem"
    KRS 0000135638

Misją Zelowskiego Funduszu Lokalnego jest:
1. Edukacja społeczności lokalnej w zakresie dobroczynności
2. Stworzenie procedur związanych z darowiznami i zarządzaniem trwałą pulą środków w celu sfinansowania potrzeb społecznych np.:
- pomoc uzdolnionej młodzieży i dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej
- osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie Dobroczynne "RAZEM" obecnie współpracuje z: Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Fundacją im. Stefana Batorego, realizując następujące programy: Zelowski Fundusz Stypendialny i Działaj Lokalnie. Zelowski Fundusz Stypendialny pomaga w formie stypendiów naukowych szczególnie uzdolnionej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji rodzinnej, zamieszkującej teren Gminy Zelów, a program Grantowy Działaj Lokalnie ma na celu wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego na terenie 3 powiatów: bełchatowskiego, łaskiego i wieluńskiego - woj. łódzkie.

Aby Stowarzyszenie mogło sprawnie realizować misję, podejmuje działania w celu pozyskania środków na realizację programu Zelowski Fundusz Stypendialny i Działaj Lokalnie oraz powiększenie Kapitału Żelaznego, który jest nienaruszalny. Stowarzyszenie obecnie posiada Kapitał Żelazny w wysokości 430.000,00 zł, ulokowany na korzystnych lokatach bankowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.