• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Naukowe Płockie
    KRS 0000136357

Towarzystwo Naukowe Płockie jest samorządnym i dobrowolnym zrzeszeniem społeczno-naukowym ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje i wolę pracy naukowej dla dobra ogólnego. TNP ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych, w szczególności dotyczących Płocka i Mazowsza Płockiego, w zakresie różnych gałęzi wiedzy.
Realizacji celów służy m.in. organizowanie konferencji i sesji naukowych, wykładów i odczytów oraz wystaw o charakterze historycznym, artystycznym i kolekcjonerskim.
Stowarzyszenie zajmuje się działalnością wydawniczą. Od 1956 r. ukazuje się kwartalnik "Notatki Płockie". W 2013 r. po wieloletniej przerwie wznowiono wydawanie "Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego". Z ważniejszych pozycji książkowych wydanych przez TNP należy wymienić trzy edycje "Dziejów Płocka", "Sztukę Płocka" K. Askanasa, monumentalne "Poezje zebrane" Władysława Broniewskiego pod red. F. Lichodziejewskiej oraz "Płock od A do Z" J. Stefańskiego i A. Papierowskiego, "Ojczyzna i jej regiony" J. Damrosza, "Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej" D. Kasprzyka, "Dwa wieki prasy płockiej" W.A. Końskiego.
Towarzystwo Naukowe Płockie prowadzi naukową Bibliotekę im. Zielińskich, której zbiory liczą ponad 400 tysięcy woluminów, w tym przeszło 13 tysięcy starodruków (a wśród nich 93 inkunabuły).
Od 1970 r. przy TNP istnieje seminarium doktoranckie.
Większość działań skierowana jest do przedstawicieli lokalnego środowiska społecznego i naukowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na studentów, uczniów szkół średnich oraz przedstawicieli uniwersytetu trzeciego wieku. Organizowane są jednak również inicjatywy naukowe o charakterze ogólnopolskim.
W zdecydowanej większości spotkania w TNP są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych i bezpłatne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.