• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
    KRS 0000136524

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- tworzenie warunków współdziałania instytucji i osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu;
- wymianę wiedzy i informacji niezbędnych do rozwoju członków Stowarzyszenia;
- współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą, przedstawicielami nauki poprzez realizację wspólnych projektów, programów, badań naukowych, wymianę informacji;
- współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi;
- wspieranie współdziałania członków Stowarzyszenia z jednostkami zajmującymi się finansami publicznymi i prawem podatkowym;
- pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
- organizowanie dorocznych konferencji, seminariów i spotkań tematycznych z inicjatywy zainteresowanych osób i instytucji;
- działalność wydawniczą;
- inne działania zbieżne z podstawowymi celami Stowarzyszenia;
- ścisłą współpracę z zainteresowanymi osobami i instytucjami;
- współpracę z przedstawicielami praktyki w zakresie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, poprzez wspólne działania w stałych komisjach, sekcjach przedmiotowych i oddziałach Stowarzyszenia oraz poprzez wymianę doświadczeń podczas dorocznych konferencji, seminariów i spotkań tematycznych;
- wspieranie środowiska studenckiego zainteresowanego organizacją i realizacją celów zbliżoną do celów statutowych Stowarzyszenia oraz stanowi płaszczyznę wymiany wiedzy i informacji na temat potrzeb i osiągnięć środowiska studenckiego w tym zakresie.

Prowadzone działania
Badania w zakresie finansów publicznych i prawa podatkowego. Gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących tych dziedzin na terenie Polski oraz krajów, których przedstawiciele są członkami stowarzyszenie (kraje Europy Środkowej i Wschodniej). Prowadzenie działalności edukacyjnej w tym samym zakresie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.