• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Serce"
    KRS 0000137273

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
1) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
a. wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
b. pomoc finansową i prawną dzieciom chorym, niepełnosprawnym w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia lub życia.
c. integrację ludzi, instytucji i organizacji w niesieniu pomocy dzieciom chorym, niepełnosprawnym potrzebującym wsparcia.
d. upowszechnienie wiedzy o problemach rodzin dzieci chorych i niepełnosprawnych.
e. wspomaganie rodzin z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki.
2) prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
3) promocję i organizację wolontariatu
4) naukę, edukację, oświatę i wychowanie
5) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Powyższe cele realizowane są poprzez :
1) inicjowanie i wspieranie aktywności lokalnych środowisk na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych
2) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć odbywanych pod patronatem Stowarzyszenia
3) udzielanie pomocy finansowej dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
4) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi .
5) współpracę ze szkołami, przedszkolami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
6) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
7) organizowanie wycieczek, zawodów sportowych, konkursów i spotkań.
8) prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów oraz własnego czasopisma.
9) gromadzenie, opracowywanie dokumentów, książek, nagrań i filmów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
10) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską.
11) prowadzenie ośrodków rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej.
12) podejmowanie działań mających na celu zdobywanie przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji zawodowych
13) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób prowadzących terapie dla osób niepełnosprawnych
14) prowadzenie miejsca spotkań członków stowarzyszenia.
15) nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi organizacjami w Polsce i za granicą.
16) organizowanie wystaw, konkursów, odczytów, koncertów oraz udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.