• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wielkopolska
    KRS 0000137276

Misja
Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom chorym na stwardnienie rozsiane.
Wspieranie psychicznie załamanych chorobą i jej postępem.
Popularyzowanie wiedzy o etiologii, metodach leczenia i zabezpieczaniu się przed rzutami choroby.
Pomoc w uzyskiwaniu dostępu do sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych.
Instruktaż w zakresie przysługującej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i prawnej.
Dla ciężej poszkodowanych okresowo rehabilitacja oraz pomoc ASYSTENTA w domu chorego.
Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi.

Prowadzone działania - aktualnie (od 2004r):
Utworzenie i prowadzenie Programu "OSOBISTY ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ CHOREJ NA SM" na terenie Poznania, w ramach którego realizowana jest współczesna idea pomocy osobom niepełnosprawnym z SM.
Objawy choroby powodują postępującą niepełnosprawność, głównie ruchową. Niepełnosprawność ta sprawia, że większość osób nie tylko rezygnuje z aktywności społecznej i zawodowej ale nawet staje się bezradna w zwykłych czynnościach domowych.
Pomoc ASYSTENTA ma ogromny wpływ na zachowanie różnorodnej aktywności życiowej, ma niezaprzeczalną wartość terapeutyczną i rehabilitacyjną w sytuacji, gdy niepełnosprawność nie powala wychodzić z domów, a często - z łóżek. Ważnym aspektem tej działalności jest realne odciążenie i fizyczne i psychiczne opiekuna chorej osoby, najczęściej członka rodziny.
W wielu krajach Unii Europejskiej istnieje dostępna i szeroko wykorzystywana funkcja ASYSTENTA ON. Wprowadzenie w Poznaniu programu "asystent osoby niepełnosprawnej" jest dobrym początkiem tego wartościowego procesu społecznego. By Program rozszerzyć na inne osoby niepełnosprawne - zapraszamy inne organizacje zainteresowane tematem do kontaktu z PTSR O/Wielkopolska.
Umożliwienie podjęcia miejsca pracy osobom zdobywającym zawód "asystent osoby niepełnosprawnej".
To nowy zawód z grupy: Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej, wprowadzony do klasyfikacji zawodów w 2001 roku, nr: 346.
Nasze możliwości finansowe oraz mobilne (z powodu SM) są jednak nikłe w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych ON, jak i do ilości Absolwentów Państwowego Studium Medycznego w Poznaniu - uzyskujących ten bardzo potrzebny zawód.
Mamy nadzieję na coraz szersze zaangażowanie instytucji samorządowych, opieki społecznej, PFRON, urzędów pracy, pracodawców...
Przepisy są. W aktualnej Ustawie o Zatrudnieniu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mówi się o możliwości zatrudniania przez pracodawców Asystentów dla pracujących tam osób niepełnosprawnych. A więc Asystent potrzebny nie tylko w domach ale i w zakładach pracy dla ON.
Nasza akcja propaguje ten zawód na terenie Poznania, chcemy, by trafił do świadomości społecznej poprzez porównanie:
- jak przewodnik dla niewidomego; - jak tłumacz języka migowego dla osoby niesłyszącej; tak - Asystent dla osoby niepełnosprawnej ruchowo!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.