• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
    KRS 0000137328

Misja
Niesienie pomocy ludziom dotkniętym choroba Alzheimera, upowszechnianie wiedzy nt choroby Alzheimera, działania mające na celu uświadomienie władzom lokalnym skali problemu choroby Alzheimera, integrowanie środowiska opiekunów, organizowanie samopomocy wśród opiekunów i chorych, podnoszenie kwalifikacji opiekunów i personelu medycznego związanego z choroba Alzheimera, organizowanie badań przesiewowych dla osób z zaburzeniami pamięci.

Prowadzone działania:
Grupa wsparcia dla chorych i opiekunów,
Działania zmierzające do powstania Domu dziennego Pobytu dla Chorych na chorobę Alzheimera,
Działania wspierające Pododdział Alzheimera w Górnie - doposażanie w sprzęt rehabilitacyjny, bytowy,
Działania zmierzające do powstania Poradni Zaburzeń Pamięci,
Szkolenie personelu pielęgniarskiego w zakresie opieki nad chorymi na chorobę Alzheimera.

Wszelkie działania dotyczą chorych i ich opiekunów i maja na celu poprawę jakości opieki nad chorymi, wsparcie opiekunów w ich bardzo ciężkiej pracy, jak i dotarcie do jak najszerszego grona potrzebujących.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.