• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Radomskie Centrum Siatkarskie
    KRS 0000137721

Cele działania:
- Organizowanie wyczynowej działalności sportowej w zakresie piłki siatkowej oraz innych dyscyplin sportowych.
- Tworzenie dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej w środowisku miasta i regionu.
- Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportu, integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą, promowanie regionu radomskiego i miasta Radomia oraz firm sponsorujących działalność Klubu w szczególności wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza wśród młodzieży.

Prowadzone działania:
Klub organizuje działalność w piłce siatkowej grup młodzieżowych chłopców począwszy od klas czwartych szkół podstawowych poprzez uczniów klas gimnazjalnych i ponadgminazjalnych. Największym osiągnięciem naszej działalności był masowy i systematyczny udział uczniów zajęciach, w których uczestniczyło ponad 800 chłopców.
Programy dotyczące grup młodzieżowych, obok elementów ogólnorozwojowych, rekreacyjno - sportowych, powszechnej nauki gry w piłkę siatkową spełniają ważne funkcje sportowo-wychowawcze:
- Rekreacyjno-sportowe - tzn. umożliwiające pod kontrolą specjalistów spędzenie czasu wolnego z uwzględnieniem ruchu i wysiłku sportowego oraz kształtowanie tężyzny fizycznej poprzez uprawianie ruchu, ćwiczeń fizycznych, sportu:
- Zdrowotne - poprzez kształtowanie prawidłowych postaw psychofizycznych uczniów w okresie ich intensywnego wzrostu;
- Rehabilitacyjno-lecznicze - m.in. dzięki doborowi odpowiednich ćwiczeń ogólnorozwojowych korygujących wady postawy;
- Edukacyjne - kształtujące świadomość oraz takie cechy jak: systematyczność, zachowanie bezpieczeństwa, stosowanie zasad zgodnych z przepisami, umiejętność współpracy w zespole, dążenie do realizacji założonych celów;
- Społeczno-wychowawcze - kształtowanie nawyków pozytywnej rywalizacji, chęci osiągania sukcesów z zachowaniem ustalonych zasad gry oraz współpracy z rówieśnikami poprzez udział uczniów w zajęciach prowadzonych przez trenerów - wychowawców. Uświadomienie młodzieży, że sport i rekreacja jest najlepszą alternatywą wobec zagrożeń (alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.