• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym
    KRS 0000138206

Misja:
Pomoc w umysłowym i fizycznym rozwoju osób niepełnosprawnych oraz współpraca w integrowaniu tych osób w środowisku. Kształtowanie pożądanych postaw organów administracji państwowej i samorządowej oraz szerokich rzesz społeczeństwa wobec materialnych i duchowych potrzeb osób niepełnosprawnych. Kształtowanie samodzielności i wiary we własne siły.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa na rzecz młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa, zanik mięśni, wrodzona łamliwość kości). Nasze działania skupiają się głównie na organizacji comiesięcznych spotkań oraz turnusów wypoczynkowo - rehabilitacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.