• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Instytut Spraw Publicznych
    KRS 0000138239

Misja:
- podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce i na poziomie europejskim, aby była merytoryczna oraz nastawiona na rozwiązywanie problemów i budowanie wiedzy
- wprowadzanie do debaty publicznej nowych tematów oraz upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii publicznych
- tworzenie mechanizmów umożliwiających włączanie obywateli oraz różnych ich grup i środowisk w debatę publiczną, a także w inne formy aktywności życia publicznego
- dbanie o jakość polityki publicznej realizowanej w Polsce poprzez inspirowanie zmian prawnych i instytucjonalnych.


Prowadzone działania:

- PROGRAM EUROPEJSKI - koncentruje się na badaniu i analizie aktualnej polityki europejskiej i zagranicznej Polski oraz monitorowaniu działalności instytucji europejskich.

- PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ - analizuje najważniejsze wyzwania stojące przed polityką społeczną, związane z procesami ekonomicznymi, demograficznym i przemianami społecznymi. Celem działań programu jest również przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, integracji wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem poprzez badania nad zwiększaniem zatrudnienia i warunkami na rynku pracy.

- PROGRAM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO - koncentruje się na problematyce społeczeństwa obywatelskiego. Jego misją jest podejmowanie działań na rzecz promocji aktywnych postaw obywatelskich, wzmacniania sektora pozarządowego i rozwoju współpracy między obywatelami a władzami publicznymi.

- PROGRAM PRAWA I INSTYTUCJI DEMOKRATYCZNYCH - działa na rzecz aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, przejrzystości działania instytucji państwowych oraz ich dostępności dla obywatela.

- PROGRAM POLITYKI MIGRACYJNEJ - podejmuje tematy związane z polską i europejską polityką migracyjną oraz integracyjną, prowadzi badania w dziedzinie migracji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.