• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
    KRS 0000138499

Celem działalności TPN jest:
- udzielanie bezinteresownej pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie, w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych;
- aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych;
- podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi na terenie miasta Łodzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących psychicznie w ramach którego działają: Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej.
Osoby po kryzysie psychicznym mogą również spotykać się w działającym Klubie "Więź". Dzieci osób chorujących psychicznie uzyskują wsparcie w prowadzonej przez TFN świetlicy środowiskowej.
Od 2004 roku na terenie Łodzi funkcjonują indywidualne mieszkania chronione, w których zamieszkują osoby wymagające fachowego wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku.
W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Zacisze" w Jedliczach k/Grotnik prowadzone są mieszkania chronione i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób chorujących psychicznie. W mieszkaniach chronionych osoby chorujące psychicznie przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W ORW prowadzone są również turnusy rehabilitacyjne.
Od 1997 roku TPN organizuje coroczne konferencje, które umożliwiają wymianę doświadczeń pomiędzy chorującymi i ich opiekunami zrzeszonymi w stowarzyszeniach z terenu Polski i innych krajów Europy.
TPN włączyło się do realizacji światowego programu "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi", którego celem jest przybliżenie problemu choroby psychicznej, jej zrozumienie i wzrost tolerancji społecznej.
Udzielanie bezinteresownej pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom.
Od 2005 roku stowarzyszenie (w partnerstwie z pięcioma innymi podmiotami) realizuje w ramach programu EQUAL projekt pod nazwą Koalicja Łamania Oporów Społecznych "KŁOS".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.