• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Opoka" w Przysusze
    KRS 0000138587

Celem klubu jest:
1. Niesienie pomocy członkom Klubu i rodzinom z problemem alkoholowym.
2. Wzajemne wspieranie się w dążeniu do utrzymania abstynencji.
3. Propagowanie ruchu trzeźwościowego wśród społeczeństwa miasta Przysuchy i okolic.
4. Uczenie się życia w duchu trzeźwości.
5. Rozwijanie u członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań.
6. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.

Cele statutowe klubu realizowane są poprzez:
1. Udział członków Klubu i ich rodzin w różnych formach oddziaływań typu psychoterapeutycznego (między innymi terapii grupowej)
2. Wzajemną pomoc członków Klubu w utrzymaniu abstynencji od napojów alkoholowych.
3. Organizowanie i prowadzenie na terenie swojego działania, działalności kulturalno-oświatowej, turystyczno-sportowej itp, zapewniającej warunki do właściwego spędzania czasu wolnego w abstynencji: organizowanie pracy klubowej w formie prelekcji i odczytów, koncertów rozrywkowych, bezalkoholowych wieczorków tanecznych, przynależności do kół zainteresowań, czytelnictwa książek i prasy, udziału w grupach sportowych, oglądanie telewizji itp. organizowanie form zbiorowego wypoczynku, w tym wspólne oglądanie spektakli, filmów i innych imprez widowiskowych, udziału w wycieczkach itp.
4. Udział członków Klubu w społecznej akcji zwalczania alkoholizmu.
5. Nawiązywanie kontaktów towarzyskich i utrzymywanie stałej więzi pomiędzy leczącymi się i pragnącymi pozostać w stałej abstynencji.
6. Zachęcanie do pracy w ramach Klubu wszystkich którzy są zdecydowani pomagać innym, nie dotkniętym chorobą alkoholową.
7. Udzielanie pomocy rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową.
8.Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach-krajowych i zagranicznych.
9. Rozwijanie w granicach dyktowanych potrzebami Klubu współpracy z organami państwowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się zwalczaniem alkoholizmu, a zwłaszcza placówkami Służby Zdrowia, Komisjami Przeciw-alkoholowymi. Klub powinien utrzymywać kontakty z zakładami pracy w celu propagowania swojej działalności, w tym nawiązywać bliższą współpracę z kierownictwem zakładów, w których pracują uzależnieni od alkoholu.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.