• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Towarzystwo Naukowe w Lublinie
    KRS 0000139899

Misja
Celem Towarzystwa jest inicjowanie i popieranie prac badawczych w zakresie wszystkich działów nauki ze szczególnym uwzględnieniem badań regionalnych, a także organizowanie i rozwijanie życia naukowego na Lubelszczyźnie. W działalności tej Towarzystwo kieruje się w szczególności dążeniem do podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W stosunku do organów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Nauk i społeczeństwa Towarzystwo jest wyrazicielem dążeń oraz osiągnięć lubelskiego ośrodka naukowego.

Powyższe cele Towarzystwo osiąga przez:
1) organizowanie posiedzeń,
2) ułatwianie współpracy i łączności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami naukowymi oraz pracownikami nauki,
3) publikowanie wydawnictw naukowych,
4) tworzenie w razie potrzeby zespołów naukowo-badawczych,
5) inicjowanie i organizowanie badań naukowych, zwłaszcza badań regionalnych,
6) popularyzowanie osiągnięć naukowych,
7) współdziałanie w utrzymywaniu kontaktów pomiędzy placówkami naukowymi i pracownikami nauki a organizacjami i instytucjami gospodarczymi oraz oświatowymi,
8) prowadzenie działalności popularnonaukowej za pośrednictwem nowoczesnych nośników informatycznych, w tym Internetu,
9) urządzanie cyklicznych posiedzeń naukowych, odczytów i wykładów,
10) podejmowanie akcji popularyzujących problematykę regionu, w szczególności naukę i kulturę oraz tradycje narodowe,
11) roztaczanie opieki nad zabytkami sztuki i historii, pomnikami przyrody oraz nad środowiskiem biologicznym człowieka, działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
12) inicjowanie i organizowanie czynów społecznych oraz przyjmowanie darów (zapisów) od osób fizycznych i prawnych - na rzecz Towarzystwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.