• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubuskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani "RUKTUS"
    KRS 0000140534

Misja
1. Organizowanie szkoleń oraz kursów, przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu, z uwzględnieniem rehabilitacji głosu, reedukacji i rekonwalescencji oraz wypoczynku.
2. Organizowanie oraz udział w przygotowywaniu wykładów, seminariów, spotkań, konferencji, szkoleń, targów i wystaw.
3.Opieka nad ludźmi chorymi i po operacji, współpraca z rodzinami chorych.
4.Poszukiwanie i wdrożenie najlepszych sposobów dostosowania społecznego osób niepełnosprawnych, w szczególności będących członkami stowarzyszenia.
5.Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu akcesoriów produkowanych w kraju i za granicą, usprawniających rekonwalescencję i rehabilitację głosu.
6. Wydawanie informatorów, poradników, czasopism i innych materiałów dla członków stowarzyszenia oraz propagowanie jego działalności w całym społeczeństwie,poprzez ogólnopolskie i regionalne środki przekazu, a także prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród społeczeństwa, celem zapobiegania zachorowalności na raka krtani.
7. Organizowanie spotkań,konferencji,imprez kulturalnych i sportowych,integrujących niepełnosprawnych, w tym również członków stowarzyszenia.
8. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami czy konfederacjami, które mają podobne cele działania.
9. Pozyskiwanie członków wspierających oraz patronów i sponsorów,spośród osób prywatnych oraz instytucji gospodarczych i społecznych.
10. Udzielanie pomocy materialnej swoim członkom po laryngektomii o najniższym statusie materialnym, w miarę posiadanych środków, celem przezwyciężenia skutków niepełnosprawności,ułatwiających codzienne życie i przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu.
11. Doradztwo i poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania zatrudnienia, także na otwartym rynku pracy.
12. Zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych, poprzez warsztaty psychologiczne i jej wspieranie, poprzez rozwój i promocję usług doradczych oraz innych usług dla niepełnosprawnych, służących wspieraniu ich aktywności zawodowej oraz integracji środowiska na otwartym rynku pracy.
13. Zmiana postaw społecznych wobec niepełnosprawnych, w szczególności w środowisku pracy, poprzez kampanie informacyjno-promocyjne, skierowane do pracodawców, ich pracowników, społeczności lokalnych i decydentów.
14. Systematyczne podnoszenie efektywności procesów rehabilitacji społecznej i zawodowej środowiska.
15. Dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne i publiczne niepełnosprawnych, poprzez aktywne uczestnictwo w skutecznym rozwiązywaniu problemów środowiska w tym zakresie oraz organizowanie i prowadzenie a także udział we wszelkiego typu badaniach, seminariach czy projektach pilotażowych, obejmujących swoimi treściami ten zakres.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi działania przede wszystkim dla niepełnosprawnych, w tym laryngektomowanych, w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego, kompleksowej rehabilitacji laryngektomowanych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej czy eliminujących wykluczenie społeczne.
Otaczamy opieką jedenaścioro dzieci, których stan zdrowia zmusza do tracheotomii a pochodzą z biednych rodzin, których status materialny nie pozwala na zakup ssaków, inhalatorów, nawilżaczy powietrza, i.t.p. Opieka ta polega na nieodpłatnym użyczaniu im na czas wyznaczony przez lekarza specjalistę w/w sprzętu z naszych zasobów inwentarzowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.