• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kiwanis International - Klub Elbląg
    KRS 0000140654

Misja
Niesienie pomocy szczególnie pokrzywdzonym przez los dzieciom i młodzieży wywodzącej się z rodzin patologicznych, ale i z takich, które nie posiadają środków na finansowanie nauki czy innych ambicji życiowych swoich dzieci.

Prowadzone działania
1. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży różnych kręgów.
2. Objęcie pomocą stypendialna szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież.
3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży.
4. Wyposażanie placówek wychowawczych w niezbędny sprzęt i wyposażenie,
5. Organizowanie dorocznych Balów charytatywnych połączonych z aukcjami dzieł sztuki. /w tym roku 2008 -dochód z balu charytatywnego z przeznaczeniem na cele statutowe przekroczył 6000 PLN.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.