• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Edukacji Bez Granic im. Wiceadmirała Józefa Unruga
    KRS 0000143097

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wychowania obywatelskiego i aktywności edukacyjnej młodzieży dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz niesienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności:
1) wszechstronne działanie na rzecz popularyzacji postaci wiceadmirała Józefa Unruga,
2) wychowanie patriotyczne oraz wspieranie społecznej aktywności młodzieży,
3) wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży w procesie integracji europejskiej,
4) wspieranie wychowania morskiego,
5) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i kontaktów, międzynarodowych, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
6) działanie na rzecz podnoszenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
7) działanie na rzecz podnoszenie jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych,
8) działanie na rzecz podnoszenia jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zwiększania jej dostępności.
9) działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzone działania
Edukacja szkolna i pozaszkolna, kształcenie nauczycieli, prowadzenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Tęcza", pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.