• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Być"
    KRS 0000143524

Cele Stowarzyszenia:
- Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej Seniora Naftowca w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji oraz polepszenia warunków socjalno-bytowych,
- Wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego,
- Tworzenie warunków do współuczestniczenia ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta,
- Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych,
- Wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
- Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych,
- Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności,
- Tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej,
- Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
- Zakup nieruchomości oraz sprzętu.
- Prowadzenie działań informacyjnych i promujących Dom i Stowarzyszenie.
- Prowadzenie działalności gospodarczej.
- Organizowanie spotkań, konferencji, kursów i warsztatów edukacyjno-informacyjnych.
- Poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa i polityki społecznej dla mieszkańców Domu, ich rodzin, opiekunów prawnych, a takie członków Stowarzyszenia.
- Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym.
- Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
- Współpracę z osobami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie zbierania informacji i wymiany kontaktów i doświadczeń w dziedzinie wspomagania ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
- Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
- Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ludzi w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych.
- Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
- Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
- Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.