• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności w Krakowie
    KRS 0000143611

Celem statutowym Bank Żywności w Krakowie jest zmniejszanie obszarów głodu i niedożywienia oraz walka z marnotrawstwem żywności. Działania te realizujemy m. in. poprzez edukację, propagowanie postaw wolontarystycznych, aktywizację społeczną dzieci i młodzieży.

Celem stowarzyszenia są zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
2) działalności charytatywnej,
3) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
4) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
5) przeciwdziałania problemom niedożywienia poprzez walkę z marnowaniem żywności i pozyskiwanie bezpłatnej żywności oraz jej rozdział wśród potrzebujących,
6) promocji i organizacji wolontariatu,
7) edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków niedożywienia, poszanowania żywności, kształtowania postaw pro-ekologicznych.

Bank Żywności w Krakowie realizuje swoje cele poprzez:
1) systematyczne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności,
2) organizację zbiórek publicznych,
3) identyfikowanie źródeł i miejsc powstawania marnotrawstwa żywności,
4) organizowanie akcji społecznych i humanitarnych,
5) kształtowanie postaw prospołecznych,
6) aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności dzieci i młodzieży do działań prospołecznych,
7) organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji,
8) działalność wydawniczą w zakresie celów stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.