• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wychowanków Szkół Zakonu Pijarów Imienia ks. Stanisława Konarskiego
    KRS 0000143735

Celem Stowarzyszenia jest :
a) utrzymywanie więzi z członkami Stowarzyszenia przez regularne organizowanie zjazdów koleżeńskich,
b) udzielanie informacji o inicjatywach pijarskich, dotyczących działalności Liceum i Stowarzyszenia,
c) wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia oraz wychowanków Liceum,
d) propagowanie i organizowanie dla osób zrzeszonych różnorodnych form czynnego wypoczynku i rekreacji,
e) prowadzenie aktualizowanej kartoteki danych osobowych,
f) redagowanie i uzupełnianie "biogramów pijarskich" zasłużonych i wybitnych osób ze środowiska pijarskiego, a w szczególności krakowskiego Liceum,
g) sprawowanie opieki nad Izbą Pamięci - zbieranie dokumentacji na temat Liceum,
h) współpraca z fundacjami oświatowymi.
i) współpraca z Dyrekcją Liceum w wychowaniu młodzieży,
j) wprowadzenie funduszu stypendialnego na rzecz uczniów i wychowanków Liceum,
k) inicjowanie i prowadzenie akcji ogólnospołecznych związanych z ekologią, oświatą i kulturą fizyczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.