• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
    KRS 0000144428

Misją Fundacji RAPZ jest przeciwdziałanie bezrobociu, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promowanie kreatywnych, przedsiębiorczych, opartych na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu postaw wśród mieszkańców regionu.

Fundacja RAPZ realizuje swoje cele statutowe, koncentrując działania równolegle w trzech zakresach:
- aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych,
- inicjowania i organizowania przedsięwzięć wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie,
- świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, w szczególności dla osób pozostających bez pracy, także dla uczniów i absolwentów szkół, studentów oraz prowadzących bądź zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą.

Obecnie realizowane projekty:

- Od 12.2004 r. Gminne Centrum Informacji
W wyniku wspólnej inicjatywy Fundacji oraz Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej, swoją działalność zainaugurowało Gminne Centrum Informacji. Ze świadczonych przez GCI usług korzystają osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, absolwenci, uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci ostatniego roku studiów. Osoby zgłaszające się do Centrum mogą liczyć na fachową pomoc w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych o przyjęcie do pracy, mają możliwość ich wydrukowania i przesłania za pomocą poczty elektronicznej. udziela się również informacji na temat zakładania własnej działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania.

- Od 05.2005 r. Szkolenia w ramach ROSzEFS (Regionalny Ośrodek Szkoleniowy z Europejskiego Funduszu Społecznego)
Szkolenia realizowane pod patronatem Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia związane z miejscem i rolą Europejskiego Funduszu Społecznego na tle pozostałych funduszy strukturalnych oraz zasady i możliwości jego wykorzystania.

- Od 05.2005 r. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.1.2
Projekt inwestycyjny polegający m.in. na zakupie nowoczesnego wyposażenia do wideokonferencji. Celem projektu jest podwyższenie jakości świadczonych usług, wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie pomocy przedsiębiorcom oraz rozwój współpracy pomiędzy śląskimi instytucjami doradczo-szkoleniowymi.

- Od 06.2005 r. Fundusz pożyczkowy
W ramach funduszu pożyczkowego Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w Fundacji RAPZ istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej dla:
- małych przedsiębiorców, tj. przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników,
- osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą.

- Od 07.2005 Projekt ZPORR 2.5 Promocja przedsiębiorczości
Działanie to jest ukierunkowane na zapewnienie osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, kompleksowego wsparcia mającego im pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności. W ramach Działania przewidziane są formy pomocy takie jak:
- kompleksowe szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- indywidualne doradztwo i coaching przed rozpoczęciem działalności
- dotacja inwestycyjna
- wsparcie pomostowe
- indywidualne doradztwo i coaching po rozpoczęciu działalności
Działania te mają za zadanie wspomagać przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania przedsiębiorstwa, jak i w okresie początków jego funkcjonowania.

- Od 08.2005 Punkt Konsultacyjny
W ramach Fundacji RAPZ działa Punkt Konsultacyjny świadczący nieodpłatne usługi w zakresie:
- prostych usług informacyjnych, związanych z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem
- informacji na temat dostępnych programów pomocowych dla MSP, realizowanych ze środków Rządu Polskiego,
- informacji w zakresie zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach dostępnych programów pomocowych dla MSP,
- informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego, w tym oferty banków skierowanej do sektora MSP oraz innych instytucji finansowych
- informacji na temat możliwości i zasad korzystania ze specjalistycznych usług doradczych, oferowanych m.in. przez ośrodki KSU.

- Od 02.2006 Warsztaty informatyczne dla gimnazjalistów
Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji informatycznych 400 uczniów ostatnich klas gimnazjów z Dąbrowy Górniczej. Jest to już trzecia edycja projektu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dąbrowskich szkół.

- Od 02.2006 Warsztaty informatyczne dla uczniów klas VI szkół podstawowych
Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji informatycznych 1000 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych z Dąbrowy Górniczej. Jest to już druga edycja projektu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dąbrowskich szkół.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.