• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
    KRS 0000145843

Misja:
1. Wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
2. Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem.
3. Popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem.
4. Prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej.
5. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem.


Prowadzone działania:
1. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej.
2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców, specjalistów i grup zainteresowanych problematyką autyzmu.
3. Realizowanie programu edukacyjnego, rehabilitacyjnego, stymulacyjnego i terapeutycznego odbywa się w systemie terapeuta dziecko.
4. Rozpowszechnianie poradników i biuletynów dotyczących stowarzyszenia i autyzmu.
5. Prowadzenie rejestru dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, gromadzenie informacji na temat autyzmu.
6. Zbieranie funduszy.
7. Współpraca z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi.
8. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i jego oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa, zmierzającą do pozyskiwania środków na cele statutowe.
9. Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną dla osób z autyzmem i ich rodzin, a także społeczności lokalnej w celu integracji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.