• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
    KRS 0000146124

Misja
Misją Komitetu jest ochrona praw dziecka w myśl przepisów prawa, w tym Konstytucji RP, "Konwencji o Prawach Dziecka" przyjętej przez Zgromadzenie ogólne ONZ w listopadzie 1989 roku, a obowiązującej w Polsce od dnia 7 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526 z 1991r.).
Głównym celem TKOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta TKOPD adresowana jest do dzieci i młodzieży - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki oraz pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.
Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów.
TKOPD prowadzi warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia specjalistyczne dla dorosłych z zakresu profilaktyki nadużyć seksualnych wobec dzieci.

Prowadzone działania
- wielozakresowa pomoc rodzinie z problemem przemocy, nastawiona na pełnienie przez nią podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych;
- zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi; zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi;
- interwencja, diagnoza i terapia w przypadku przemocy wobec dzieci;
- ochrona dzieci przed wszystkimi formami wykorzystania seksualnego, w tym pedofilią, wzmocnienie opieki nad dziećmi - ofiarami przemocy;
- podnoszenie społecznej świadomości co do rozmiarów, form i skutków przemocy wobec dzieci oraz co do prawnych możliwości i zobowiązań każdego obywatela w zakresie ochrony dzieci przed przemocą, zaniedbaniem i demoralizacją;
- upowszechnianie programów szkoleniowych oraz poradnictwa psychologicznego
- diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka i interwencja;
- terapia rodzin i terapie indywidualne dzieci - ofiar przemocy w rodzinie;
- bezpłatna pomoc prawna;
- zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży,
- wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży - ofiar przemocy emocjonalnej.
Adresaci: dzieci i młodzież z Poznania i województwa wielkopolskiego.
Liczba osób objętych pomocą: ok. 3000 osób rocznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.