• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
    KRS 0000146448

Cele Stowarzyszenia
- Rozwój środowiskowych form leczenia i wsparcia dla osób choujących psychicznie.
- Kształtowanie podstaw sprzyjających społecznej integracji i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu.
- Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza dotycząca terapii i rehabilitacji osób chorujących psychicznie.
- Wspieranie rozwoju psychiatrii środowiskowej w krajach Europy Wschodniej szczególnie na Ukrainie.

Realizacja celów Stowarzyszenia
- Rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie Polski.
- Wymiana w celach szkoleniowych pracowników wszystkich grup zawodowych współpracujących ośrodków.
- Wspieranie bezpośrednich spotkań, inicjatyw samopomocowych i innych wspólnych działań chorujących psychicznie i ich rodzin .
- Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób po kryzysie psychicznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.