• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Oriflame Dzieciom"
    KRS 0000146957

Działania Fundacji Oriflame Dzieciom promują wartości takie jak:
- Solidarność
- Szacunek
- Współodpowiedzialność

Na bieżąco jest realizowane wsparcie dla dzieci poprzez:
- Rodzinne Domy Dziecka
- Rodziny zastępcze
- Placówki pobytu dziennego
- Świetlice środowiskowe
- Fundacje
- Stowarzyszenia

Celami Fundacji jest propagowanie i ochrona praw dziecka, w szczególności dzieci pozostających w opiece zastępczej i rodzinnych domach dziecka oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Fundacja działa również na rzecz dzieci niepełnosprawnych wspierając ich rozwój psycho-fizyczny, ułatwiając dostęp do ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i poprawy ich warunków materialnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.