• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SWAT"
    KRS 0000148716

Prowadzone działania:
- Wspieranie i organizacja działalności kulturalno-oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem amatorskiej twórczości scenicznej, plastycznej, fotograficznej, muzycznej, filmowej, literackiej.
- Wspieranie i organizacja działalności społeczno-wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności zapewniającej wypoczynek i bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, pomoc osobom w trudnej sytuacji, działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy.
- Wspieranie działalności wojskowych instytucji i ośrodków kultury.
- Prowadzenie działalności wydawniczej.
- Rozwijanie kultury fizycznej oraz rekreacji przez turystykę i krajoznawstwo.
- Prowadzenie, wspieranie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa w środowisku cywilnym.
- Promocja działalności kulturalno-oświatowej i społeczno-wychowawczej w Wojsku Polskim oraz środowisku cywilnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.