• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament
    KRS 0000148800

Funkcjonowanie Stowarzyszenia ma na celu tworzenie i utrwalanie warunków finansowych, organizacyjnych i materialnych do rozwoju edukacji narodowej w duchu zasad katolickiej etyki wychowawczej, polegającej na udzieleniu pomocy materialnej, merytorycznej, organizacyjnej i prawnej, służącej rozwojowi edukacji narodowej, a w szczególności:
a) finansowanie kosztów nauki dzieci i młodzieży, w szczególności niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, mających złożoną sytuację rodzinno-społeczną, a także uczniów potrzebujących wszelkiej pomocy;
b) finansowanie kosztów stypendiów krajowych i zagranicznych;
c) finansowanie inwestycji na rzecz szkoły;
d) finansowanie kosztów wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i audiowizualne;
e) przyznawanie nagród uczniom wybitnym i zdolnym;
f) opracowywanie nowych metod kształcenia i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem postępu technicznego;
g) rozwój i wspieranie różnych form szkolnictwa katolickiego.

Prowadzone działania:
Pomoc w budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek w Białymstoku. Dostosowanie warunków szkoły do osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci jak i dorosłych.
W swojej działalności skupiamy się głównie na prawidłowym ukształtowaniu młodego człowieka, mogącego wejść w przyszłości w pełnienie odpowiedzialnych ról społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych, pokrzywdzonych przez los. Wszystkim darczyńcom składamy Bóg zapłać i zapewniamy o naszej modlitwie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.