• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000148945

Misja:
1. Promowanie drobnej i średniej przedsiębiorczości.
2. Promowanie polskiego produktu.
3. Promowanie lokalnych przedsiębiorstw oraz lokalnych marek produktów.
4. Doradztwo w zakresie otwierania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania na ten cel środków pomocowych, funduszy.
5. Rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających:
- wzrostowi poparcia społecznego dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dla rozwoju procesów integracyjnych w Europie
- inicjowanie i organizowaniu działań społeczności lokalnych na rzecz rozwoju i wspieranie inicjatyw organizacyjnych oraz rozwoju współpracy regionalnej i lokalnej z państwami Unii Europejskiej
-inicjatywom podejmowanym przez różnorodne instytucje państwa i organizacje społeczne na rzecz wszechstronnego rozwoju współpracy europejskiej.
6. Wspieranie kultury, sportu i mediów lokalnych.
7. Opieka i pomoc społeczna oraz dążenie do polepszenia warunków życia jednostki i rodziny.
8. Promowanie regionu, jego tradycji, walorów i dorobku oraz możliwości społeczno-gospodarcze. Popieranie i wspomaganie samorządności lokalnej, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich i twórczego uczestnictwa mieszkańców w życiu społeczno-gospodarczym i kulturowym lokalnych środowisk.
9. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej obowiązków - roli edukacyjnej i wychowawczej wobec dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie różnym przejawom patologii i zapobieganie ich negatywnym skutkom społecznym.
10. Popularyzowanie zdrowego stylu życia, troski i dbałości o środowisko i kulturę społecznego współżycia.

Prowadzone działania:
1. Organizacja kolonii letnich dla dzieci.
2. Wspieranie rodzin i dzieci o najniższych dochodach w akcji Zielona szkoła.
3. Fundowanie stypendium dla uzdolnionej studentki na zakwaterowanie (miasto Wrocław).
4. Doraźna pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin najuboższych z okazji świąt.
5. Pomoc i współpraca z zespołem ludowym propagującym kulturę regionalną.
6. Przygotowanie Fundacji do akcji Wyprawka dla Pierwszaków do szkoły (tornistry z wyposażeniem).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.