• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży
    KRS 0000149092

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest pozarządowym stowarzyszeniem oświatowym szczególnie zainteresowanym upowszechnieniem wiedzy, kultury oraz kształceniem dorosłych, dzieci i młodzieży.

Misja:
- upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej, podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa;
- współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego, społecznego i prywatnego w kształceniu i doskonaleniu obywateli;
- wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmu zmian gospodarczych i społecznych zachodzących w naszym kraju;
- zapobieganie poprzez akcję wychowawczą występującym w kraju patologiom społecznym;
- upowszechnianie wiedzy ekologicznej, służącej ochronie zdrowia obywateli.

Oddziaływanie nasze obejmuje różne środowiska zawodowe (zakłady uspołecznione i firmy prywatne) na obszarze byłego województwa łomżyńskiego. Z uwagi iż funkcjonuje przy Oddziale Centrum Doskonalenia Nauczycieli priorytetowo zainteresowani jesteśmy środowiskiem zawodowym nauczycieli. Szkoleniem kursowym obejmowane są również inne środowiska, w zależności od specyfiki kursu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.