• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sprawni - Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000149366

Celami Fundacji są: tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych w Polsce w celu umożliwienia wzajemnej pomocy; niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym; kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej; propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności; prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Wymienione cele Fundacja realizuje przez: opracowanie i wdrażanie programu pokonywania barier w samym sobie i w środowisku; realizację projektów medialnych przeznaczonych dla środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; rozwijanie działalności oświatowej; organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych; współpracę z innymi instytucjami o podobnych celach w kraju i za granicą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.