• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego
    KRS 0000150599

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
- Integrowanie miłośników i pasjonatów zabytków Śląska, wspomagających przedsięwzięcia na rzecz ich renowacji.
- Stworzenie lobby w środowiskach naukowych, kultury, gospodarki i biznesu. Prowadzenie działalności informacyjnej i niezbędnych działań na rzecz ochrony dóbr kultury Śląska.
- Kreowanie wizerunku dorobku kulturowego Śląska w środkach masowego przekazu.
- Informowanie społeczeństwa o stanie zagrożeń zabytków kultury materialnej Śląska.
- Współdziałanie z ośrodkami naukowymi, zajmującymi się badaniami z zakresu historii sztuki, w celu kształcenia uwzględniającego potrzeby regionu.

Prowadzone działania
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie :
- Inspiruje, organizuje i wspiera wszelką działalność ratującą stan śląskiej kultury materialnej.
- Propaguje wiedzę z zakresu planów, celów, które zamierza osiągnąć. W tym celu organizuje różnego rodzaju spotkania, prelekcje i odczyty, przybliżające złożoną problematykę ratowania zabytków.
- Prowadzi działalność gospodarczą w ramach obowiązujących przepisów.
Rozwija inne formy działalności służące propagowaniu wiedzy o śląskiej kulturze materialnej
- Współpracuje z instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi (podobnymi stowarzyszeniami), zarówno w kraju jak i za granicą, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.