• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Rodzić po Ludzku"
    KRS 0000150773

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
c) upowszechniania i ochrony praw kobiet.

Celem Fundacji jest poprawa poziomu opieki perinatalnej oraz warunków panujących w placówkach położniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci ze względu na ich szczególną sytuację życiową.

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
a) organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia dla potrzeb placówek położniczych,
b) organizowanie, finansowanie i prowadzenie bezpłatnych ogólnopolskich baz danych szkół rodzenia przygotowujących kobiety do porodu oraz poradni laktacyjnych,
c) organizowanie i sponsorowanie konkursu na najlepszą placówkę położniczą, szkołę rodzenia lub poradnię laktacyjną w kraju,
d) zorganizowanie i prowadzenie banku informacji o warunkach opieki nad matką i dzieckiem, panujących w poszczególnych placówkach położniczych na terenie kraju,
e) organizowanie i finansowanie kursów, wykładów i warsztatów przeznaczonych dla personelu medycznego placówek położniczych oraz dla osób zajmujących się edukacją i opieką perinatalną, w tym prowadzących szkoły rodzenia,
f) prowadzenie rzecznictwa na rzecz ochrony interesów kobiet w ciąży i matek małych dzieci,
g) monitorowanie działalności instytucji publicznych oraz placówek świadczących usługi z zakresu opieki okołoporodowej,
h) udzielanie pomocy prawnej i edukacja w zakresie praw kobiet i praw pacjenta w opiece okołoporodowej i na rynku pracy,
i) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i edukacji związanych z problemami okresu okołoporodowego,
j) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,
k) działania na rzecz wdrażania rozwiązań prawnych i metodologicznych w zakresie opieki okołoporodowej, które funkcjonują w Unii Europejskiej,
l) prowadzenie innych działań służących poprawie poziomu opieki perinatalnej w kraju.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.