• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach
    KRS 0000151204

Głównym celem działania Instytutów Służby Społecznej im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach jest realizacja działań aktywizujących, edukacyjnych, prewencyjnych i pomocowych wg duńskiego programu "Pomocy ku Samopomocy". Placówki te są również miejscem realizacji kar alternatywnych i środków probacyjnych.

Organizujemy zespół profesjonalnych działań edukacyjnych, socjotechnicznych, terapeutycznych, pomocowych, psychologicznych i prawnych, które skierowane do człowieka pozostającego na marginesie życia, potrzebującego pomocy pozwalają mu przy tym wsparciu samodzielnie pokonać te trudności.

Najważniejszą metodą w tym postępowaniu jest nieustanna aktywacja człowieka do myślenia i działania na rzecz rozwiązywania własnych problemów - kształtowanie świadomości, że jest to jedyna i skuteczna droga wyjścia z każdego kryzysu, upadku.
Naszym zadaniem jest dać wiedzę, pokazać metody postępowania i utrwalić je, pomóc odnaleźć nadzieję i utraconą wiarę w siebie oraz poczucie własnej godności - cechy te w życiorysach osób bezrobotnych, alkoholików, narkomanów, bezdomnych, recydywistów, byłych przestępców i ofiar przemocy dawno straciły swój sens i znaczenie. Tam, gdzie to możliwe należy je odbudować w całości lub częściowo, a to pozwoli już tym ludziom na samodzielność - każdy jej wymiar jest ważny bo pozwala wziąć odpowiedzialność za własne życie.

Programy, formy i metody pracy Instytutów Służby Społecznej Prowadzimy nasze działania w trzech głównych programach:
- probacyjnym
- edukacyjnym
- pomocowo - opiekuńczym - aktywizującej pracy socjalnej.

Wszystkie formy działań probacyjnych, edukacji, pomocy, poradnictwa i terapii są bezpłatne dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzimy je dla następujących grup: - młodzieży bezrobotnej (absolwentów szkół zawodowych, średnich i młodych osób bez wykształcenia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, ubóstwem oraz kryminalizacją); - osób aktywnych zawodowo, które tracą pracę, są ubogie i nie mają środków finansowych na przekwalifikowanie zawodowe;
- osób realizujących środki probacyjne i kary alternatywne; - byłych więźniów lub osób zwolnionych warunkowo lub w okresie zawieszenia kary; - osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią; - ludzi bezdomnych; - ofiar przemocy; - ludzi żyjących w środowiskach patologicznych; - osób dotkniętych biedą materialną. Stworzyliśmy wyjątkową "szkołę" kształcącą umysł, zdolności i osobowość, również po to, by zapobiec zjawisku, gdy jedyną ich szkołą umiejętności życiowych staje się edukacja w więzieniu już w trakcie odbywania kary.

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom dorosłym i młodzieży, w tym nieletnim zagrożonym uzależnieniem od patologicznych zachowań, nawyków, popędów, substancji psychoaktywnych oraz niepełnosprawnym i mającym problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, bezrobotnym oraz zapobieganie popadaniu tych osób w konflikt z prawem.
Stowarzyszenie realizuje polską wersję duńskiego programu "Pomocy ku Samopomocy" - na program pomocowo-opiekuńczy składa się wiele działań:
1. punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,
2. ośrodek konsultacyjno-terapeutyczny dla ofiar przemocy domowej,
3. grupa wsparcia dla kobiet,
4. punkt porad prawnych,
5. telefon zaufania,
6. punkt stałego kontaktu i obsługi dla osób uzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin,
7.prowadzenie hostelu dla bezdomnych opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.