• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem"
    KRS 0000152715

Misja
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo,
b) kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

2. Formy i metody realizacji:
a) poprzez system opieki, poradnictwa i wdrażania:
I) w dziedzinie materialnej
- żywienie, organizowanie stołówek, jadłodajni itp., rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych,
- rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych,
- organizowanie, finansowanie wypoczynku,
- ustanawianie stypendiów, darowizn dla uczniów, szkół, przedszkoli, domów opieki, rencistów, emerytów, chorych.
II) w dziedzinie opieki
- odwiedzanie chorych w domach, szpitalach, domach opieki, hospicjach,
- odwiedzanie uzależnionych w zakładach leczniczych,
- odwiedzanie bezdomnych w schroniskach,
- odwiedzanie domów dla samotnych matek,
- odwiedzanie domów wychowawczych dla młodzieży,
- opieka nad ludźmi słabymi i bezradnymi,
- opieka nad rodzinami patologicznymi.
III) w dziedzinie poradnictwa
- system poradni dla uzależnionych (narkomanów i alkoholików), trudnej młodzieży, rodzin zastępczych itp.
- poradnictwo prawne.
IV) w dziedzinie wychowawczo-adaptacyjnej
- pomoc w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy dla byłych alkoholików, narkomanów, więźniów oraz wdów, samotnych matek, inwalidów itp.
- organizowanie hosteli - schronisk dla bezdomnych i opuszczających zakłady karne oraz ośrodki lecznictwa odwykowego,
- organizowanie ośrodków terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla ofiar patologii społecznej.

Prowadzone działania
Planowane i realizowane oferty programowe:
W roku 2007 Stowarzyszenie Dobroczynne "Betlejem" wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa - Wydział Spraw Społecznych realizuje projekt "Bezdomność - wspólna troska". Staramy się również o dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla projektu "Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym "Betlejem - Zamkowa" w Krakowie".
Na rok 2008 przygotowujemy w ramach Konkursu Grantowego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa dwa projekty: "Bezdomność - wspólna troska" będący kontynuacją projektu realizowanego od roku 2001 w ramach działań z zakresu pomocy społecznej i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz projekt "Chrześcijański Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin "Nowa Nadzieja" w ramach działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.