• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Proventus
    KRS 0000152879

Fundacja PROVENTUS jest organizacją pozarządową typu non-profit, prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego. Jej misją jest:
- wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych,
- promowanie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
- wspomaganie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty, nauki, kultury, sztuki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i opieki socjalnej, działalność charytatywna, pomoc humanitarna i społeczna,
- inicjowanie i wzmacnianie kontaktów z narodami i państwami Europy Środkowej i Wschodniej.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
- wspieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury i sztuki w Polsce;
- działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ochrona zdrowia i życia oraz pomoc społeczna;
- wspieranie działań służących rozwojowi sektora małej i średniej przedsiębiorczości;
- wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego w zakresie przedsiębiorczości, aktywności obywatelskiej i samorządności;
- propagowanie dorobku kulturowego społeczności lokalnych i regionalnych;
- inicjowanie i umacnianie współpracy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej zgodnie z wyżej wymienionymi celami.

Fundacja realizuje swoją misję i cele przez:
- inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, merytorycznie lub finansowo) programów badawczych, informacyjnych, stypendialnych i sponsorujących;
- organizowanie i sponsorowanie realizacji filmów, nagrań muzycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw, spotkań autorskich, odczytów, publikacji gazet, czasopism, książek, albumów, płyt, wydarzeń sportowych, wypraw, kursów i szkoleń;
- tworzenie instytucji ważnych dla przekazu wartości humanitarnych wynikających z celów Fundacji oraz rozpowszechnianie tych wartości przez radio, telewizję, prasę, szkoły, multimedia i Internet;
- udzielanie pomocy finansowej, merytorycznej i organizacyjnej oraz współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami edukacyjnymi oraz innymi podmiotami, w tym osobami fizycznymi, a w szczególności z organizacjami pozarządowymi, działającymi na polu zbliżonym do celów Fundacji.
- ustanawianie i nadawanie własnych honorowych tytułów, odznak, medali i dyplomów oraz innych wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji misji Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.