• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dar Serca dla Serc Wielu na rzecz Dzieci Specjalnej Troski
    KRS 0000152950

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy podopiecznym - dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną. Poprawa warunków nauki i pobytu wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3. Organizacja różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Ponadto dofinansowujemy zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych i udzielamy pomocy rzeczowej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Prowadzone działania:
Współpraca z Państwowa Wyższą Szkoła Teatralną w Krakowie, instytucjami i innymi organizacjami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.