• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Akademia Inicjatyw Młodzieżowych "Dross"
    KRS 0000153188

Misja
1.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Akademii.
2.Umożliwienie czynnego uprawiania sportów, w tym również ekstremalnych.
3.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Akademii.
4.Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
5.Rozwój turystyki i rekreacji.
6.Podnoszenie ogólnej kultury fizycznej i świadomości ekologicznej.
7.Organizowanie czasu wolnego oraz praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i patologicznych.
8.Organizowanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej dla innych organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży
9. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych.

Prowadzone działania
Akademia Inicjatyw Młodzieżowych "DROSS" to organizacja zajmująca się całorocznym działaniem z dziećmi i młodzieżą. Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie im aktywnego wypoczynku oraz twórczej rozrywki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.