• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
    KRS 0000153196

Najważniejszymi celami Stowarzyszenia określonymi przez Statut są:
- kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom,
- praca na rzecz poprawy warunków ich życia,
- dążenie do wszechstronnego rozwoju ludzi z niepełnosprawnością intelektualną,
- możliwie najpełniejsza integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie.
Stowarzyszenie również może pomagać osobom z innymi rodzajami niepełnosprawności.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
- prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych, zarówno związanych z systemem szkolnym, jak też pozaszkolnym;
- propagowanie i wdrażanie różnorodnych form rehabilitacji,
- wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- przygotowanie do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych,
- rozwijanie zainteresowań (kultura, sport, turystyka) i propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
- zabieganie o różne formy mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz popularyzację problemów związanych z niepełnosprawnością.

Ponadto Stowarzyszenie:
- zabiega o tworzenie korzystnych rozwiązań prawnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
- wdraża i propaguje nowe formy i metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
- kształtuje pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej,
- prowadzi turnusy rehabilitacyjne oraz wolontariat.

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia, to:
- Organizowanie corocznych konferencji na temat zapobiegania marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych. W 2008 r. konferencja była połączona z warsztatami dla rodziców i opiekunów, którzy zastanawiali się nad planowaniem życia osoby niepełnosprawnej. Zarówno warsztaty jak też konferencję prowadził dr Andrzej Juros z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W warsztatach uczestniczyło także siedem osób niepełnosprawnych. Wnioski opracowane podczas tych zajęć dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia potrzeb wyrażanych przez osoby niepełnosprawne oraz konieczności rozszerzenia współpracy z władzami samorządowymi.
- Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.
- Prowadzenie we współpracy z Zespołem ds.. Wspomagania Rozwoju Dzieci Wymagających Specjalnej Opieki w Knurowie projektu rehabilitacji.
- Organizowanie rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek edukacyjno-krajoznawczo-turystycznych.
- Prowadzenie cyklicznych zajęć teatralnych (z elementami logopedii, pantomimy, muzyki, plastyki), wzbogacone o wizyty w teatrach i filharmonii. Uczestnicy, to dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich zdrowi koledzy. W ubiegłym roku zespół przygotował i wystawił inscenizację utworu p.t. „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej.
- Gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych, dotyczących różnorodnych aspektów niepełnosprawności.
Zarząd Stowarzyszenia współpracuje z placówkami, zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi, stara się również o popularyzację spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz z działalnością Stowarzyszenia. Ponadto członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze biorą udział w szkoleniach zewnętrznych, m.in.. W cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych, prowadzonych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa (w ramach EFS- Kapitał Ludzki). W latach 2008 i 2009 ze Stowarzyszenia szkoliło się siedem osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.