• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia "Almach"
    KRS 0000154303

Misja
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Ochrona i promocja zdrowia.
3. Rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.
4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
5. Wspomaganie działalności naukowej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i oświatowej oraz działalność związana z kulturą, sztuką, rekreacją i ochroną dóbr kultury i tradycji.

Prowadzone działania
Fundacja otacza opieką osoby starsze zazwyczaj samotne oraz niepełnosprawne udzielając im bieżącej pomocy w zakresie ich podstawowych potrzeb, intensyfikując udzielanie pomocy w okresach ich choroby lub niemożności samodzielnej egzystencji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.