• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
    KRS 0000154454

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone w 1864 roku.

 

W pierwszych latach działało przede wszystkim na terenie Warszawy, ale w niedługim czasie  powstały oddziały w innych miastach - w Płocku, Włocławku, Radomiu i Częstochowie. W późniejszych latach TOZ znacząco rozrosło się. Jest to Stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Towarzystwo prowadzi 18 schronisk dla bezdomnych zwierząt. Inspektorzy TOZ przeprowadzają ok. 6 tys. interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt.

Prawa zwierząt gwarantuje w Polsce Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Ustawa ta zawiera regulacje dotyczące postępowania ze zwierzętami zarówno domowymi, gospodarskimi, jak też wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, używanymi do doświadczeń, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, wolno żyjącymi (dzikimi) oraz obcymi faunie rodzimej.

Art. 1, 1.1 Ustawy mówi, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. To zdanie otwiera Ustawę. Jasne, proste, które mówi, że zwierzętom należy się szacunek.

Nadzór nad przestrzeganiem Ustawy pełni Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, natomiast w Art. 40 znajdziemy stwierdzenie, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w celu ujawniania oraz ścigania przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie.

Ochrona zwierząt opiera się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby ich autonomię. Idea praw zwierząt nie zgadza się z teorią o użytkowej roli zwierząt, mówiącej, że zwierzęta istnieją po to, by służyć człowiekowi. Prawa zwierząt są terminem często mylonym z opieką nad zwierzętami. Istotą działalności opieki jest  przede wszystkim ochrona zwierząt przed cierpieniem.

Niełatwo jest walczyć o prawa zwierząt. Wiele osób postrzega to jako czynność niewartą uwagi. O prawach zwierząt nie uczy się w polskich szkołach. Programy szkolne nie przewidują takich tematów. Towarzystw  Opieki nad Zwierzętami wychodząc z założenia, że edukacja może być lekiem na ludzką nieodpowiedzialność prowadzi edukację humanitarną w placówkach oświatowych takich jak przedszkola, szkoły, gimnazja i licea . Istotą tej edukacji jest rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby istot słabszych, zależnych od człowieka oraz troska o środowisko naturalne. TOZ uczy w jaki sposób można na  miarę własnych możliwości pomagać zwierzętom i zapobiegać ich bezdomności. Prowadzone są również zbiórki darów na rzecz TOZ. TOZ uświadamia dzieciom i młodzieży, że tragiczna sytuacja zwierząt domowych jest przede wszystkim brakiem przemyślanej decyzji kupna domowego pupila, braku właściwej opieki, także nie uczenia i braku przestrzegania przez dorosłych i dzieci bezpiecznego kontaktu i komunikacji z domowymi pupilami.  Efektem tego jest porzucanie zwierzaka lub oddawanie do schroniska czy sklepu zoologicznego. Niezmiernie istotne jest by powszechna edukacja humanitarna była realizowana w każdej placówce.

Status OPP pozwala na przekazanie 1% podatku dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce po wpisaniu numeru KRS 0000154454.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.