• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Polska Miedź
    KRS 0000154740

Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych obejmującą:

Federacja Stowarzyszeń Klubów "Amazonki"

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) działalność charytatywną;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochronę i promocję zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
8) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
9) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
11) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
12) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
13) ratownictwo i ochronę ludności;
14) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
15) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 23 tej Ustawy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.