• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ku Mądrości im. dr Anny Dux
    KRS 0000156069

Misja
1) wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej,
2) wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3) wspieranie działalności instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
4) wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży,
5) promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) pomoc w przystosowaniu do życia społecznego,
7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) wspomaganie inicjatyw dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
9) wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków dydaktyczno-naukowych i wychowawczych instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych,
10) promocja i organizacja wolontariatu

Prowadzone działania
1) Fundowanie stypendiów socjalnych dla dzieci z ubogich rodzin oraz stypendiów naukowych dla uczniów wybitnie zdolnych, uczęszczających do Szkół Salezjańskich w Sokołowie Podlaskim,
2) Stypendia dla wybitnych studentów mających trudności materialne.
3) Współfinansowanie Międzynarodowego Wolontariatu DON BOSCO, przygotowującego młodych ludzi do pracy w krajach misyjnych.
4) Wspieranie placówek szkolnych i szkolno - wychowawczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.