• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy Dzieciom Upośledzonym Umysłowo ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie
    KRS 0000157429

Misja:
Prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uczęszczającej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie prowadzonego przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego oraz na rzecz absolwentów SOSW, a także na rzecz SOSW, w sferze zadań publicznych w zakresie:
1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin,
3) działalności charytatywnej,
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) ochrony i promocji zdrowia.

Towarzystwo prowadzi działalność tworzenia lepszych warunków w szkole i niesienia pomocy uczniom i absolwentom oraz pozyskuje sponsorów. Od ośmiu lat organizuje bal charytatywny, podczas którego odbywa się aukcja dzieł sztuki oraz loteria fantowa. Prowadzimy akcję informacyjną, zachęcającą do przekazywania 1% podatku na rzecz Towarzystwa.
Towarzystwo co roku finansuje: wyjazdy uczniów SOSW na "Zieloną szkołę", kilka wycieczek jednodniowych, dogoterapię i hipoterapię, zakup odzieży i lekarstw dla potrzebującej młodzieży, doposażanie szkoły poprzez zakup: sprzętu rehabilitacyjnego i drobnego sprzętu sportowego, testów psychologicznych i programów logopedycznych, drobnych pomocy szkolnych i książek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.