• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Informatycznej i Popularyzacji Internetu "e-odlot"
    KRS 0000158040

Misja
Misją Fundacji jest aktywne włączanie się w rozwój informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizowany jest poprzez wspomaganie następujących inicjatyw:
-wspieranie edukacji informatycznej i podnoszenie powszechnej świadomości w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego;
-popularyzacja i ułatwianie szerokiego dostępu do Internetu oraz wszechstronna pomoc w rozwoju tego niezależnego medium;
-krzewienie wiedzy na temat możliwości praktycznego wykorzystania sieci dla celów charytatywnych, marketingowych, reklamowych i informacyjnych;
-organizowanie, budowę i prowadzenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
-zapobieganie negatywnym zjawiskom występującym w środowisku młodzieżowym poprzez stwarzanie i promowanie atrakcyjnej alternatywy dla zachowań patogennych i niebezpiecznych (np. edukacja poprzez sport).
Aktualnie najważniejszą sprawą jest dla nas doprowadzenie do powstania w Poznaniu pod wiaduktami Trasy Katowickiej profesjonalnego obiektu sportowo-rekreacyjnego typu "Skate Park", który będzie udostępniony młodzieży bezpłatnie.
oraz działalność charytatywna realizowana pośrednio również poprzez edukację informatyczną:
- pomoc osobom potrzebującym, niezaradnym i w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zapewnienie doradztwa, szkolenia, rozbudzanie i koordynowanie inicjatyw społecznych oraz promowanie przedsiębiorczości;
- działalność charytatywna na rzecz ochrony zwierząt, zasobów przyrody i ochrony środowiska naturalnego.

Prowadzone działania
Aktualnie najważniejszą sprawą jest dla nas doprowadzenie do powstania w Poznaniu pod wiaduktami Trasy Katowickiej profesjonalnego obiektu sportowo-rekreacyjnego typu "Skate Park", który będzie udostępniony młodzieży bezpłatnie oraz bezpośrednio związanego z nim centrum edukacji i integracji młodzieży europejskiej. Fundacja jest pomysłodawcą projektu i inicjatorem tego przedsięwzięcia.
(pełna informacja wraz z wizualizacja znajduje się na stronie informacyjnej www.pyrlandia.com).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.