• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
    KRS 0000160090

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, zwane dalej SIT, jest pozarządową organizacją pożytku publicznego o charakterze naukowo-technicznym, prowadzącą działalność na rzecz ogółu społeczności, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników wszystkich specjalności telekomunikacji oraz osób z wyższym lub średnim wykształceniem, zawodowo związanych z komunikacją elektroniczną lub łącznością pocztową.

SIT jest kontynuatorem tradycji, działań i inicjatyw Stowarzyszenia Teletechników Polskich działającego w latach 1920 - 1939 oraz Stowarzyszenia Radiotechników Polskich.

Głównym celem SIT jest działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie łączności.

Potencjałem SIT są jego członkowie związani z telekomunikacją, wywodzący się z różnych obszarów gospodarki, nauki i administracji.

Zakres działania SIT obejmuje ważne obszary związane z rynkiem telekomunikacyjnym i jego strategią regulacyjną. Szczególna waga przykładana jest przede wszystkim do:

- Wpływania na kształtowanie Prawa telekomunikacyjnego tak aby odpowiadało ono potrzebom rynku.
- Wzbogacania wiedzy telekomunikacyjnej, szczególnie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i związanych z tym możliwości usługowych.
- Pomocy w dostępie do informacji i prowadzeniu działalności w zakresie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania funduszy europejskich w Polsce.
- Kształcenia w zakresie telekomunikacji.

SIT od 2002 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji FITCE, do którego należy większość krajów europejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.