• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz"
    KRS 0000160271

Stowarzyszenie „KLUCZ” działa w następujących sferach:
1) przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6) prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki środowiskowej,
7) wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną, starością i niepełnosprawnością,
8) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
12) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
14) działalność charytatywna,
15) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
16) promocja i organizacja wolontariatu;
17) upowszechnianie i promocja ekonomii społecznej,
18) wspieranie i realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
19) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.