• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych "Promyk"
    KRS 0000160511

Misja
- Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z upośledzeniem ruchowym i umysłowym.
- Pomoc w zakresie rehabilitacji, osobom pokrzywdzonym w wyniku wypadków komunikacyjnych.
- Wspomaganie realizacji zadań zakładów rehabilitacyjno-edukacyjnych i Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej w Szczytnie.
- Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
- Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze i podobnej działalności na terenie kraju i za granicą.

Prowadzone działania
Zakończyliśmy realizacje programu "Zbliżmy się do siebie". Adresatami tego programu było ok. 60 dzieci od 3 do 25 lat wraz z rodzicami z powiatu szczycieńskiego (ok.180 osób), duża stopa bezrobocia, dzieci pochodzą z wielodzietnych, biednych rodzin.
Czas programu 26.05.2004r. - 15.12.2004r.
Typy działań podjęte w programie:
- szkolenie dla opiekunów dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
- terapia rehabilitacyjna
- animowanie działań samopomocy
Celem programu było:- nabycie szeregu umiejętności i aktywne uczestnictwo rodziców w stymulacji rozwoju swojego dziecka
- stworzenie grupy wsparcia dla rodziny dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Stowarzyszenie "Promyk" realizuje następujące zadania:

1) Na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych:
PROGRAM REHABILITACJI DOMOWEJ
Programem jest objęte aktualnie 2 osoby po ciężkich urazach czaszkowo- mózgowych. Program obejmuje rehabilitacje domową pacjenta oraz wsparcie rodziny.
Z pacjentem pracują:
- mgr. rehabilitacji ruchowej
- rehabilitant specjalista SI
- logopeda
W miarę potrzeb lekarze: neurolog, rehabilitant, i pracownik socjalny.

2) Na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
PROGRAMY Z ZAKRESU INTEGRACJI WSPARCIA SPOŁECZNEGO REAZLIOWANE WSPÓLNIE Z:
- PFRON
Program PARTNER -rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej-rehabilitacja psychofizyczna, edukacja w zakresie umiejętności niezbędnych w aktywnym życiu, indywidualne i grupowe zajęcia treningów umiejętności samoobsługi i innych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
- Wojewódzki Urząd Marszałkowski z woj. W-M (Wydział Polityki Społecznej)
"Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz wsparcie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i sytuacjach kryzysowych.
- Kuratorium Oświaty w Olsztynie
"Pod kloszem jest nudno" - organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych w celu rozwijania umiejętności i zaradności życiowej dzieci niepełnosprawnych-aktywizacja.
- Starostwo Powiatowe w Szczytnie -
"Daj szansę swojemu dziecku, jego rozwój zależy od Ciebie" -prowadzenie wykładów w Gminie Dźwierzuty i Rozogi dla rodziców dzieci i młodzieży na temat: "Zapobiegania wczesnym uszkodzeniom OUN" i "Promocja zachowań prozdrowotnych u kobiet w ciąży i matek".
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki-"Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej"
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013- "Rozbudowa i Wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego im. Jana Pawła II"
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii-zakup i montaż kolektorów dla Centrum"
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - "Podobni i Różni"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.