• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Harcerskie
    KRS 0000160636

Stowarzyszenie Harcerskie jest organizacją wychowawczą, która w swoich działaniach stwarza warunki wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka. Zaspokaja potrzeby i oczekiwania, rozwija uzdolnienia i zainteresowania swoich członków. Uczy zdecydowania i odpowiedzialności, samorządności i demokracji oraz szacunku i tolerancji dla innych ludzi i odmiennych poglądów, kształtuje zaradność, nawyki gospodarności i skutecznego działania, dba o zdrowie i sprawność fizyczną swoich członków, kształtuje nawyki higieny i aktywności ruchowej w kontakcie z przyrodą, rozwija świadomość ekologiczną, organizuje działalność na rzecz ochrony środowiska, pielęgnuje kulturę, tradycje narodowe i harcerskie, jest rzecznikiem oraz obrońcą praw i interesów dzieci.

Stowarzyszenie liczy około 650 członków działających w dwudziestu drużynach harcerskich (dzieci w wieku 11-18 lat) i wędrowniczych oraz jedenastu gromadach zuchowych (dzieci w wieku 7-11 lat).
Podstawowa praca Stowarzyszenia prowadzona jest w tych właśnie podstawowych jednostkach organizacyjnych czyli drużynach harcerskich i gromadach zuchowych. Każda z tych jednostek realizuje własny program, zgodny z metodą harcerską, celami pracy harcerskiej i potrzebami jej członków. Program działania układa drużynowy a zatwierdza właściwy komendant hufca.
Drużyny uczestniczą też we wspólnych działaniach hufca czy całego Stowarzyszenia. Te wspólne działania są jednocześnie stałymi elementami naszej pracy. Należą do nich:
-coroczny obóz letni czy kolonia zuchowa (staramy się aby każda drużyna wyjeżdżała na obóz lub kolonię letnią). Do tej pory na każdą akcja letnią uzyskiwaliśmy dotacje z Wydziału Oświaty Dzielnicy Śródmieście i czasami Pragi-Południe
-zimowiska najczęściej o charakterze szkoleniowym lub narciarskim
-służba na rzecz innych - służba harcerzy i całego Stowarzyszenia na biednych l ubogich - świąteczna zbiórka Żywności, współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
-seminaria kształceniowe - przygotowanie do obozu, możliwość postawienia pytań i odpowiedzi na problemy wychowawcze pojawiające się w drużynach, jest to też forma dokształcania drużynowych i zwracania ich uwagi na nowe problemy lub zaprezentowania nowych propozycji programowych
-zloty drużyn i gromad Stowarzyszenia - odbywają się w formie zlotów hufców albo całego Stowarzyszenia. Są miejscem prezentacji osiągnięć drużyn i porównania się, oceny i rywalizacji. Dla kadry jest to czas na poruszenie problemów dotyczących wszystkich drużyn, nowych pomysłów czy nurtów w naszej pracy
-wychowanie patriotyczne - uczestnictwo w obchodach rocznic l sierpnia 1944 r. czy 11 listopada 1918, służba społeczna
- praca dla społeczności lokalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.