• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz"
    KRS 0000160971

Prowadzimy schroniska dla bezdomnych kobiet i dzieci.

Jesteśmy członkiem Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

W ramach działalności na rzecz osób bezdomnych prowadzimy:
- Szkołę dla Rodziców
- Mediacje rodzinne
- Grupy psychologiczno - terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
- Warsztaty zawodowe
- Szkolenia zawodowe
- Projekty adresowane do: ofiar przemocy, osób zaburzonych psychicznie, osób starszych, osób uzależnionych od alkoholu, samotnych rodziców, młodzieży i dzieci.

Nasze działania zmierzają do:
- przeciwdziałania negatywnym skutkom ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży dorastających w warunkach życia w schronisku dla osób bezdomnych;
- wzrostu świadomości rodzica nt. zagrożenia wykluczeniem społecznym, zjawiska dziedziczenia ubóstwa oraz wpływem tych zjawisk na rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne oraz fizyczne dzieci i młodzieży również w życiu dorosłym;
- rozwoju osobowości dzieci i młodzieży;
- nabycia umiejętności wyrażania siebie, asertywnego zachowania, umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami (lęk, agresja, itp.) i z sytuacją trudną, kształtowanie pozytywnej samooceny i rozwijanie poczucia godności, tworzenia planów, organizacji czasu wolnego;
- rozwijania i pogłębiania zainteresowań;
- rozwoju procesów intelektualnych, w tym myślenia twórczego; kształtowania postaw odkrywczych przeciwdziałaniu problemom edukacyjnym;
- wzmacniania rozwoju osobistego, społecznego i fizycznego dzieci i młodzieży; kształtowania wrażliwości i empatii poprzez zajęcia grupowe.

Wydaliśmy publikację dotyczącą zjawiska przemocy w bezdomności opracowaną przez dr Beatę Pawlik-Popielarską.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.