• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
    KRS 0000162817

Celem Federacji jest:
- Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
- Wspieranie programów reintegracji społecznej,
- Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy społecznej, pracy socjalnej, ochrony zdrowia, resocjalizacji i edukacji,
- Udział w kształtowaniu lokalnych i krajowych założeń polityki społecznej,
- Formułowanie i upowszechnianie zasad postępowania, modeli i standardów zawodowych,
- Tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych działających na rzecz reintegracji społecznej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.