• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Przasnyskie Liceum"
    KRS 0000165731

Misja
1. Szerzenie i popularyzowanie idei solidarności międzyludzkiej.
2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich wśród młodzieży.

Prowadzone działania
Fundacja dział na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.Działania Fundacji kierowane są na rzecz uczniów tego liceum, organizowana jest pomoc finansowa dla najbardziej potrzebujących,zakupy podręczników, organizowanie czasu wolnego, dofinansowanie wyjazdów letnich, zimowych.
Ponadto członkowie Funfdacji prowadzą działalność edukacyjną w tym Liceum poprzez pogadanki, uczestnictwo w lekcjach przekazując młodzieży idee społeczeństwa obywatelskie, zachęcając do podejmowania różnorakich działań na rzecz drugiegi człowieka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.