• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Nowych Metod Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu - Lepiej Słyszeć - Better Hearing
    KRS 0000165794

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju otorynolaryngologii polskiej, tak od strony naukowej jak i rehabilitacyjnej i leczniczej oraz wspieranie osób z upośledzeniem narządu słuchu.
Działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna.
Stowarzyszenie jest apolityczne.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- zakup sprzętu medycznego dla placówek leczniczych i rehabilitacyjnych,
- udzielanie pomocy finansowej placówkom prowadzącym leczenie i rehabilitację otorynolaryngologiczną,
- prowadzenie i wspieranie badań naukowych podstawowych i aplikacyjnych,
- organizowanie sympozjów, konferencji i innych form wymiany doświadczeń,
- prowadzenie szkolenia podyplomowego w zakresie otorynolaryngologii,
- prowadzenie działalności rehabilitacyjnej dla osób ze wszczepem ślimakowym i dla innych chorych niesłyszących i niedosłyszących,
modernizacja i renowacja Kliniki Otolaryngologii w Poznaniu oraz Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej.
- Stowarzyszenie w ramach swojej działalności prowadzi współpracę ze wszystkimi osobami i organizacjami prowadzącymi działalność w tym samym zakresie co Stowarzyszenie.

Prowadzone działania
Dzięki zebranym środkom w Klinice Otolaryngologii działa unikalny program leczenia głuchoty metodą implantów ślimakowych - już 250 osób z całej Polski zaopatrzonych w to urządzenie odzyskało słuch lub po raz pierwszy zrozumiało, że otaczający świat jest pełen dźwięków (w tej grupie prawie 200 osób to dzieci w wieku 2-14 roku życia). Stowarzyszenie dba o odpowiednie wyposażenie tego programu w drobny sprzęt, w uzupełnienie materiałów medycznych i sanitarnych. W ramach tej działalności zostało zorganizowanych sześć wielkich koncertów charytatywnych prowadzonych przez Panią Elżbietę Smorawińską, z których dochód przekazano na cele Stowarzyszenia. W ten sposób zebrano około 75 tys. zł. Dla mieszkańców Poznania zorganizowano akcje bezpłatnego badania słuchu, jak i cykle wykładów dotyczących zaburzeń słyszenia. Stowarzyszenie współwydało również szereg wydawnictw popularnych propagujących problemy narządu słuchu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.